Zowmooj stalen deuren logo
Zakelijk Mijn offertes (0) 0164 745 798

Ons Privacybeleid

Zowmooj BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluiten gegeven die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zowmooj BV, gevestigd op Industrieweg 5, 4661 VN te Halsteren.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens Zowmooj BV over u verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Zowmooj BV worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt; Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankrekeningnummer. Daarnaast worden er, wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, aanvullende persoonsgegevens verzameld: Cookies, Locatiegegevens en Gegevens over uw activiteiten op onze webwinkel.

Het doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gebruikersverwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor het opstellen en/of uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens, indien hier door u expliciet toestemming voor is gegeven, verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft het uitvoeren van commerciële marketingactiviteiten.

Bewaartermijnen
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen product bij ons heeft aangeschaft, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien er tot aankoop over is gegaan zullen uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd bewaard worden. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Gegevens welke gebruikt worden voor marketingdoeleinden zullen voor de duur van vijf jaar bewaard worden, enkel wanneer hier door u expliciet toestemming voor is gegeven. Na afloop van deze periode worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Zowmooj BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Juridische procedures
In het geval van onrechtmatig gebruik van onze webwinkel of de hieraan gerelateerde diensten kan Zowmooj uw gegevens gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen.

De gegevensverwerking

Hieronder een toelichting van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, waar deze worden opgeslagen en welke partijen inzicht hebben in de gegevens.

Webwinkelsoftware (WooCommerce)
De webwinkel van Zowmooj is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons, indien noodzakelijk, (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Webhosting (MijnDomein)
De webwinkel en emaildiensten wordt gehost bij MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Het betreft hierbij geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  MijnDomein is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van de SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-Mail (MijnDomein)
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van MijnDomein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnDomein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Cookies (Google Inc.)
Via onze webwinkel worden, indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over de wijze waarop bezoekers onze webwinkel gebruiken. Google Inc. is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google Inc. Google Inc. kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw beweging op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie over het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (AdWords) en overige Google-diensten en producten.

Betaalverwerking (Mollie)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze webwinkel onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zowmooj.nl

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zowmooj BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zowmooj.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Zowmooj BV
Koningsspil 4
4661 TW
Halsteren, Nederland

+31 (0) 164 675220
info@zowmooj.nl

Professioneel advies

Met 35 jaar ervaring is Zowmooj dé specialist op het gebied van staal. Wij begeleiden en adviseren u dan ook graag in uw zoektocht naar de perfecte deur. Neem direct contact met ons op!

Contact ons

Bezoek Zowmooj

Een stalen binnendeur is een mooie investering, maar kent verschillende vormen, maten en kleuren. Wilt u graag de mogelijkheden van dichtbij bekijken? Wij ontvangen u graag, op afspraak, in onze showroom!

Bekijk onze showroom